چندسال است قرآن حفظ میکنم ولی این چندوقت خدا و قرآنش...
این چندروز که درناامیدی به سرمیبرم،همش عقلم این آیات را به دلم یادآوری میکند:

عکس نوشته خدا

عکس نوشته با موضوع خداوند,عکس پروفایل خدا برای پروفایل
عکس نوشته آیه های قرآنی برای پروفایل
فاعبدونی هذا صراط المسقیم:

khoda-office-photokade-2

عکس نوشته قرآنی، ترجمه قرآن کریم،عکس نوشته های قرآنی،عکس آیات قرآن