دلم هوای تو کرده شه خراسانی ..
چه می‌شود که بیایم حـــــرم به مهمانی...