خواهرم حواست هست؟؟
اگر مانتوی تنگ و کوتاه بپوشی و چادرتو چارتاق باز بذاری!
.
اگر چادر سرت کنی و دستت تا آرنج معلوم باشه!

اگر چادر سرکنی و روسری جیغ و زرق و برقی سر کنی!
.
اگر چادر سر کنی و ولو، یه نمه موهاتو بیرون بریزی!

اگر چادر سر کنی و رژ قررررمز بزنی و یه کیلو آرایش رو خودت خالی کنی!
.
اگر چادر سر کنی و کفش هایلایت بپوشی!

اگر چادر سر کنی و ساپورت بپوشی و چادر را کلا جمع کنی ببری بالا!

اگر چادر سر کنی و زل بزنی تو چشم نامحرم!

اگر چادر سر کنی و قهقهه بزنی جلو چشم نامحرم!


اگر چادر سر کنی و برق النگوهایت تا دو فرسخ آنورتر را بگیرد!

اگه چادر سر کنی و لاک رنگوارنگ بزنی!

.
خلاصه اینکه اگه چــــادر سرکنی ولی" عفــــیــــف "نباشی
.
در آن دنیا چطور رویت میشود توی چشمای مادر سادات نگاه کنی!!
آنوقت است که میشوی مصداق خســـرالدنیـا و الاخــره!
.
ببیــن خواهر

ارزش ندارد به قیمت خلـق خدا ، پا بگذاری رو دستـورات خـدا،،،،
نگاه نکن مردم چه می گویند !
نگـاه کـن ببین خـدا از تو چـه خواسته!

یـادت باشد
عکس هایی که توی دنیای کثیف مجازی میگزاری
آن موهایی که بیرون میریزی،،،،،
خنده های از ته دلت،،،،،
زینت های ظاهریت،،،،

همـه و همـه اول - امانت - خداست
بعد هم فقـط برای یک نفـر است !
.
کسی که قرار است تمام زندگی ات را با او به شـراکت بگزاری!
از همیـن حالا عهـد ببند با خودت که امانتدار خـوبی باشی

و این را بدان که هـر چقـدر بیشتـر از الان متعهـد باشـی
خـدا هم کسی را برایت میفرستد که به همان اندازه متعهـد باشد .

چادری ها زهرایی نیستند اگر پهلویشان درد دیـن نداشته باشد