عشق علوی و حب فاطمی میخواهم
من خطبه ای از سیدعلی میخواهم
بنویسید به تقدیرهمه خوشبختی
یار مهدوی را ز خدا میخواهم

چه عشقی بشه این زندگی...
به جای طلا برای نشون...
انگشترعقیق بانوشته#یازهرا و #یاعلی...