وکل نفس ذائقه الموت


مادربزرگ عزیزم!مرگت چقدرناگهانی بود!...