خدایا
در همه عالم گشتم و غیر تو هیچ كس را نیافتم.
از همه یك روز جدا می شوم، ولی نمی خواهم روزی برسد كه لحظه ای دوری ترا حس كنم.
همه ی اطرافیان برای رسیدن به هدف خود، دوستی و رفاقت را بر می گزیدند و سپس خنجری بر پشت من فرود آوردند.


تنها كسی كه همیشه و تا آخر راه با من بود و در تمامی سختی ها و موانع این دنیا همراهم بود ، تو بودی و لاغیر .
حال تنها كسی كه از دلم باخبر است، جزء ذات مقدس تو نمی تواند باشد.
پس چه كنم كه نمی توانم خواسته ام را از كسی غیر از خودت طلب نمایم، چون هر چه هست در ید الهی توست و بس .
حال از تو می خواهم كه مرا همچون گذشته كمك نمایی و راهنمای خوبی در راههای پرخطر روزگارم باشی.