اشعار مناجاتی ماه مبارک رمضان, ماه رمضان

ماه رمضان ای مه زیبای خدایی

 هرگه که بیایی همه را شادنمایی

 

مهمانی حق باشی و ما هم همه مهمان

بنشسته سر سفره که تو رو بنمایی

 

شادم زعطا گشتن ادراک حضورت

 یکبار دگر از همگان دل بربایی

 

توماه صیام هستی وما بنده صائم

درگاه امیدی تو واسباب رجایی

 

قرآن خدا را به یقین فصل بهاری

 با خواندن آن قلب بیابد چه جلایی

 

باشد شب قدری به شبهای تو مستور

در بین لیالی بکند جلوه نمایی

 

به به زسحر ها که گه راز ونیازست

افطار دهد بردل صائم چه صفایی

 

با تو بگشو دست خدا باب بهشتش

الحق که تو مستوجب هر گونه ثنایی

 

هر روز تو، رحمان بدهد بارش رحمت

 خالی نگذارد ز کرم دست دعایی

 

صدشکر دگربار شدم ساکن شهرت

تو ماه درخشان همه ارض وسمائی

شاعر:اسماعیل تقوایی