سلام آقاجان!
خوبید؟!ببخشیدکه اینقدرغریب هستید...مهدی زهرا(عج)!ما خیلی بدهستیم ولی شماکه خوبید،نمیشه بیایید؟!؟
دیشب که نیمه شعبان بود،شهرم:قم،غلغله بود...همه،ازتهران وکرمان ومشهدوکاشان وتمام ایران،آمده بودند جمکران...توی راه جمکران،تراکیف بسیارسنگینی بود،همه انتظار میکشیدند مسجدشمارا زیارت کنند!نمیدونم ولی فکرکنم اگرهمین قدر به انداز5-6ساعتی که منتظربودند برای زیارت مسجدجمکران،همه مون منتظرواقعی دیدار خودشما بودیم،الان درکنارتون بودیم...
شرمنده که منتظرواقعی نبودیم...
آقاجان برامون دعاکنید...دعاکنیدمنتظرباشیم ومستجاب بشه دعایمان...
بازم خودخواهی کردم که دعابرای حاجتم خواستم،نه؟!!؟؟
آقاجان دعاکنید دوباره برگردم به راهی که توش قرآن بود وعشق بهش...
صاحب زمان!کاش بودید...
میشه لطف کنیدومن حقیر،من بد رو بطلبید درجمکران؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
التماس.........
خدایا!این امامنا؟!این الحسن واین الحسین؟!