آغوش گرمم باش...

بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در 

سرمای بی کسی لرزیدم....ممنون از شادی!