مثل نقش قاب مجنونیم و لیلا پیش هم

ریش می اید به تو چادر مشکی هم به من!