به نام خدا
سلام
بعدمدتی آمدم
زندگی ام به لطف خداخوبه

شده تاحالا بایه شهیدعهد ببندی؟
عهدبستمومیخوام عمل کنم ومیکنم
به عنوان یه بسیجی

راستی!بسیج!
این هفته مال بسیج مادانش آموزان بود
چقدرخوب بود
فرمانده شدم
چقدرباید کارانجام بدم...
یه بسیجی هزارتامسئولیت داره...
بایدالگوباشه...

خدایا!کمکم کن ازپسش بربیام!


یه عالمه امتحان داشتم این هفته
دعاکنیدامتحانای این هفته توی راه روهم خوب بدم