بسم اللهنگاهی به وضعیت #مجردها در #ایران ✔ طبق آخرین #سرشماری کل کشور، ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در سن متعارف #ازدواج و هرگز ازدواج نکرده در ایران وجود دارند و تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کرده‌اند اما هنوز به سن تجرد قطعی نرسیده‌اند، یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر بوده است.