دیــــروز نوشـــتــ2:
قــال رسولــ الله صــلی الله علیـــه و آلــه و سـلم: أغْنَــی النَّـاسِ حَمَــلَةُ القُــرآنِ مَنْ جَعَــلَهُ اللهُ تَعـــالی فـی جــوْفِهِ...
بی نیــازترینــ مردمــ حــافظـانــ قرآنــ هستــند. همانــ کســانی کـه خــداونـد متعـــال قرآنــ را در وجــودشــان جـای داده استــ...
کنـزالعــــمال/ج1/حدیثــ


ازفاطمه جان ممنونم..