بسم رب الهدی

دلیل عقلی : میدانیدکه همیشه مبدافاعلیت فاعل ،علت غائی است،همانگونه که اگرمیوه نباشد وجوددرخت لغووبی فایده است وچنان چه انسان در عالم وجودنباشد ،خلقت حیوان لغواست واگرحیوان روی زمین نباشد خلقت گیاه لغواست ،اگرهم انسان کامل روی زمین نباشد وجودانسان وبه تبع آن سایر مخلوقات لغووبیجاست .چون غایت وثمره ی خلقت انسان ،انسان کامل است .سایرمخلوقات مقدمه اند برای مرتبه مافوقشان وسایرانسانها مقدمه هستند برای انسان کامل واین ازنظرعقل ثابت است که ایجادمقدمه بدون ذی المقدمه کاری بیهوده است وخدای حکیم کارلغونمیکند.افرادبشربسان تنه ی درختندوانسان کامل ثمره ی آن واگراونباشد افرادانسان تنه ی درختی هستندبی ثمرواین لغووبی فایده است .

درنتیجه تایک موجوددرعالم وجودهست بایدانسان کامل که همان حجت الهی است نیزباشد،لذامیبینیم که اولین انسان خلق شده حجت خدابوده است .پس آخرین آنها هم بایدحجت خداباشد .عقل میگویددرطول تاریخ خلقت انسان همواره انسان کامل یا حجت خدا روی زمین بوده ،هست وخواهد بود.

ثانیاباتوجه به آن که مرتبه ی حجت خدامرتبه ی اشرف است وفیض بایدازاشرف به اخص برسد پس حجت خدا واسطه ی تمام فیوضات الهی برای موجودات است مانندفیض حیات ،روزی و....نخست به اومی رسد سپس به واسطه ودست او به سایرانسانها می رسد.

ثالثاعقل حکم میکندکه خداوند حکیم همواره سفیرانی دربین خلقش داشته باشد که خواسته ی اورابرای مخلوقات وبندگانش بیان نمایندوایشان را به منافع ومصالح ونیز موجبات تباهی وفنایشان رهبری کنند،ایشان همان پیامبران وبرگزیده های خلق اوهستندکه حجتهای اومیباشندوازجانب اوتربیت شده وبه حکمت مؤیدشده اند.نتیجتاً همیشه ودرهرزمان باید این سفیران وحجت های الهی روی زمین باشند تا حامل ورساننده ی دین الهی وپاسدار ومبلغ وتبیین کننده ی آن باشند .می بینیم که حداقل به این 3دلیل عقلی ،زمین دائماً باید انسان کامل داشته باشد تاباوجودآنان دین کهنه وفرسوده نشود وازمیان نرود وسنن الهی دگرگون نشود

دلیل نقلی : دلایل بسیاری هست یک نمونه راذکر میکنیم از پیامبر(ص) نقل شده :لولاالحجة لسخت الارض باهلها ( اگرحجت الهی نبود هرآینه زمین اهلش را می بلعید )ر.ک مسندامام رضا(ع)تالیف آقای عطاری