بسم رب العشاق
چی بگم از دلتنگی؟!
این چند روز خودم را حسااابی غرق در اینترنت و عطر ولباس میکنم تا یادم برود:
زندگی چقدر سخت است
2-هنوز به حاجتم نرسیدم!.......
3-هنوز برای اصرافیانم در حد بچه2ساله ام!...
4-دیگر دوستانم نیستند!
5-چقدر وقت تنگ است برای قبولی نزدخدا و نزد مصحح های آزمون حوزه
6-چقدر دیر است برای اشتباهاتی که در دینم داشتم!...
فرار میکنم از همه چیز تا به همه چیز برسم!...
پ.ن:هه!چقدر جمله آخر سنگین بود!کمر خودمم شکست چه برسه به شما جنابان!