بسم رب العشاق

حداقل در دعاهایتان،به فریاد کودکان یمنی برسید!
این صحنه،عین کربلانیس؟!....