بسم رب العشاق
بعدبعضیابه من میگن:( این طلاب چی دارن که...؟همه شون مث روحانی ماروبدبخت کردند)