این گل رابه رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم
حاشا اینکه از راه توحتی لحظه ای برگردیم...
درخون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد
حاشااز حریم زینب یک آجر فقط کم گردد...

نتیجه تصویری برای حضرت زینب