ماسینه زدیم،بی صدا باریدند
ازهرچه که دم زدیم آنهادیدند
مامدعیان صف اول بودیم
از آخرمجلس شهدا راچیدند...

نتیجه تصویری برای ماسینه زدیم،بی صدا باریدند