بسم رب العشاق
بسم رب الجهاد
پدرعزیزومهربان!
من جزوآن3000نفری نیستم که به دیدارتان آمدند،اما سلام شمابه مارسید...
مولاجان!به فکردل ماوهمکلاسی هایمان هم باشید...
سلام سرورم،سلام رهبرم،سلام تنهای تنهای تنهایم!
نامم بشرا است،همسایه خانم حضرت معصومه سلام الله علیها،قبلادربسیج سربازتون بودم...
آقا!خیلی حرفهادارم...
رهبرم!میشودخواهش کنم،التماس کنم،دیگراز رفتن حرفی نزنید؟!درست است که (وکل نفس ذائقته الموت)اما...اماآقاجانبازان،آزادگان،خاواده های شهدا طاقت ندارند...آقا!آخربعد ازشهدا،شماپدرفرزندان شهداهستید...
رهبرم!ببخشیدکه تنهاهستید واقاامام زمان عج الله تعالی وفرجه شریف،تنهاتر...سربازان خوبی نبودیم...
رهبرم!ببخشیدکه اینقدرغصه دارتان کردیم که درقنوت های نمازتان،درنمازجمعه،اشک برصورت دارید...
سرورم!ماجوانان را دعایمان کنید...
دعایمان کنیدراه شهیدحججی راادامه بدهیم...
دعایمان کنید اللهم الرزقنا الشهادته...
مولایم دعایم بفرمائیدکه...
که مادرم دلش نرم شودوبرگردم درسنگرعاشقی بسیج...
که حافظ کل قرآن کریم بشوم...
که زودتر ازدواج کنم...ازگناه میترسم...اقا!رازی دارم...فرمانده ام!مولایم!درشهرقم،که سرازیر از روحانیون وطلاب است،ثانیه ای نمیتوانم حضوریک طلبه رامتحمل شوم زیرا ازگناه میترسم...
زمانی که برایمان سلام رساندید،وظایفم دوچندان شداما...اماسنگری راکه روزی معصومه آبادها،دباغ ها،فهمیده ها درش عاشقی کردند؛ازدست دادم...


اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای

بشرا...