چقدرزمین زودخسته مان میکند،بیاییدروزی17دقیقه باخدا درخلوت قدم بزنیم
رهبرم سیدعلی خامنه ای مدظله العالی