نتیجه تصویری برای گریه رهبر
نتیجه تصویری برای گریه رهبر


سلام آقاجانم!سلام جان جانانم!
آقاجان!میشود ماراهم وسط نمازهاوگریه هایتان دعاکنید؟!
میشود یکبارهم مهمان ما باشید؟!
میشود پدری کنید برای سربازان تان؟!
اون روز که گفتید:
جواب ناله ما رانمیدهد،دلبر
خداکندکسی چو ما،تحبس الدعا نشود!
نمیدانم درچه حالی بودید ولی خوب میدانم ازصبح،این یک بیت شعر،دارد آتش میزند به دلم!
کاش میشد یکبار،دربرابرتان دست بر سینه بگذارم!..........
دوماه پیش آدم حرم امام که شماراببینم ولی این آسم لعنتی،مانع شد!....
اللهم الرزقنا نگاه سیدعلی!