السلام علیک بنت محمدرسول الله(ص)،السلام علیک یابنت امیرالمومنین(ع)،السلام علیک یابنت فاطمه وخدیجه(س)،السلام علیک یا اخت ولی الله،السلام علیک یا بنت ولی الله،السلام علیک یا عمته ولی الله
سلام بانو!دلم گرفته...
بانو درتمام سالهای عمرم برایم مادری کردیدودعایتان پشت سرم بود...
میشود این بارهم کرم کنید ومرا به آرزویم برسانید؟!
خانم جان!من سرقولم هستم اما موقعیتش...
بانو!سپاس که گذاشتید درهمسایگی تان بمانم!
اگه می رفتم،دق میکردم...
بانو!تولدتان مبارک!
بلدنیستم به شما چه هدیه ای بدهم؟!؟
اما ایّ حال،یه هدیه هست که...
بانو!امروز به لطف خداوند و به کرم شما،روز دختر است!
میشود عیدی دختران سوریه و یمن،اتمام جنگ باشد؟!
میشود عیدی دختران شهدا، دیدن خواب پدرشان باشد؟!
میشود عیدی دختران پروانه ای،شفا باشد؟!
میشودعیدی دختران سرطانی،شفا و روییدن دوباره موهایشان باشد؟!
میشودعیدی من حقیر،اجابت آرزوم باشه؟!

هردلی راهی قم میشه
توصحن آیینه گم میشه
تعبیررویامه درمونه دردهامه
هرفراز زیارت نامه


یامعصومه سلام الله علیها!مددی!