یکی یکی هی رفیقامو دارن میبرن بروی دست!...
بی بی بخدا هنوز یه جو غیرت توی وجودم هست!...

جاموندم،ازقافله واموندم
همه رفیقام رفتن،بخدا تنها موندم!
بیچاره ام!بی بی ببین آواره ام!

خبرها زیادن،خبرها شگفتن
ازاون عاشقایی که حاجت گرفتن

موندیم باحسرت قدیمی
رفتن رفیقای صمیمی

فاطمه جون!میدونم که دیگه نمی بینمت تاموقعی ای که خودم هم مثل تو بشم!....خوشابحالت!...
دیشب به عکس 2تایی مون نگاه میکردموگریه.....
رفتی!خوش بحالت!
حتی نتونستم برای بدرقه ات بیام!

بخداهیچکس درد من جامونده رو نمیفهمه!...