به نام خالق
وقتی۱۷روزپیش،مژده دهنده،هنرمند میشود:
بستنی شیری شکلاتی دست ساز:
http://uupload.ir/files/bn49_img_20180731_222259.jpg