بسم رب العشاقلذت برام یعنی، عبد علی باشه

همسفرم تحت، امر ولی باشهیعنی همین رهبر،تاج سرش باشه

تو خونمون عکس، سید علی باشه