بسم رب الخالق
شهرویر پارسال اولین بار از کشور خارج شدم و بطرف بهترین جای عالم رفتم:نجف!

اوج سادگی زندگی طلبگی و زندگی یک رهبر را دیدم.اینقدرتعجب کردم که سریعا باموبایل ساده ام عکس گرفتم:


دقیقابه اندازه طول این ظرفشویی+به اندازه3نفرآدم؛آشپزخانه امام خمینی ره بود!!